Til medlemmene i Bodø Bordtennisklubb!

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bordtennisklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 14. mars 2018, kl. 18.00 på Idrettens Hus på Aspmyra.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle Bodø BTKs årsberetning.
5. Behandle Bodø BTKs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,- og treningsavgift,
eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.
8. Vedta Bodø Bordtennisklubbs budsjett for 2018.
9. Behandle Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplan.
10. Foreta valg.

BBTK_Årsrapport2017

Styret ønsker vel møtt!

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 2018 til leder Espen Wiik.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.