Til medlemmene i Bodø Bordtennisklubb!

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bordtennisklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 22. mars 2017, kl. 19.00 på Idrettens Hus på Aspmyra.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle Bodø BTKs årsberetning.
5. Behandle Bodø BTKs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,- og treningsavgift,
eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.
8. Vedta Bodø Bordtennisklubbs budsjett for 2017.
9. Behandle Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplan.
10. Foreta valg.

Styret ønsker vel møtt!

Årsmøtepapirer, med årsrapport, årsregnskap og budsjett finner dere her.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars 2017 til leder Espen Wiik.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.